Spørjeundersøking om Trivselsskogen

Vestlandsforskning har gåande eit prosjekt som ser på korleis innbyggjarar i fylket brukar utmarka, og korleis dei ulike brukarinteressene forheld seg til kvarandre. I Gloppen er det særskilt utviklinga av Trivselsskogen som forskarane ser på. I den samanheng blir brukarar av området bedt om å svare på ei spørjeundersøking for å kartlegge bruken av Trivselsskogen. Svara vil bli behandlet anonymt av Vestlandsforsking på oppdrag av Gloppen kommune.

Fint om du vil bli med på denne undersøkinga – nokre av spørsmåla er avkryssingsspørsmål, andre må du svare på med tekst. Undersøkinga tek omlag 10 minutt – Start undersøkinga her

Nytt prosjekt i Trivselsskogen får midlar frå ExtraStiftelsen.

Vi er så stolte og glade for at vi har fått tildelt midlar til nytt og spennande prosjekt i Trivselsskogen.

Trygg i Naturen ynskjer å gje barn, unge og folk med funksjonshemmingar – høve til å få lettare tilgang til naturen. Vi håper også at dette kan vere ein innfallsport til friluftsliv for flyktningar som ikkje er vande med å bruke naturen til tur og rekreasjon. Vårt Trygg i Naturen- prosjekt skal vere eit lågterskeltilbod og vi samarbeider med Midtre Nordfjord Turlag. Vi har sett av eit område i skogen på omlag 4 da. Dette er eit flatt og fint område som vi skal rydde og tilrettelegge for overnatting (teltplassar/gapahukar) utan at det er altfor langt å gå. Vi vil også lage trygge bålplassar og kokegroper der ein kan lære seg å lage mat ute i det fri, året rundt. Vi har inngått avtale med grunneigarane Alv Einar Henden/Liv Tystad og Inge Austrheim om bruken av området, og ser fram til å sette i gang. På kartet under ser du kvar i skogen området ligg.

500.000 kr – ei stor gåve til Trivselsskogen

No har vi fått tildelt 400.000 kr frå ExstraStiftelsen og i tillegg har også Midtre Nordfjord Turlag sett av 100.000 kr i sitt budsjett for neste år til «Trygg i Naturen» -prosjektet.

VI kjem til å jobbe på same måten som tidlegare, der vi håper å gjere mykje av arbeidet på dugnad, og bruke midlane vi har fått til innkjøp av utstyr. På den måten får vi best mogleg utnytting av pengane. Så vi håper at vi får med oss mange på dugnad framover våren!

 

#trivselsskogen